r70298415
Answered

१) खालील शब्दांना उपसर्ग व प्रत्यय लावून शब्द तयार करा. i) अर्थ -> ii) बोध → iii) गुण ​

Answer :

Answer:

  1. i) अर्थ - उपसर्ग: अनर्थ (अन् + अर्थ) प्रत्यय: अर्थपूर्ण (अर्थ + पूर्ण)
  2. ii) बोध - उपसर्ग: अबोध (अ + बोध) प्रत्यय: बोधगम्य (बोध + गम्य)
  3. iii) गुण - उपसर्ग: दुर्गुण (दुर् + गुण) प्रत्यय: गुणवान (गुण + वान)

Answer:

ii)बोध : अबोध।

: बोधकथा।

iii)गुण : अवगुण।

: गुणधर्म।

Other Questions